Historie

Počátky vzniku konferencí EAN spadají již do roku 1960. Tehdy, většinou mladí odborníci z vědeckovýzkumných pracovišť, z vysokých škol a řady podniků, řešili nové úkoly v začínajících oborech průmyslu. Šlo především o jadernou energetiku, vojenskou a leteckou techniku atd. K zajištění kvality výrobků pro tyto i jiné obory sloužila pracoviště experimentální analýzy napětí, která již v té době existovala a která nově vznikla.

Většinou mladí, začínající pracovníci měli potřebu konzultovat svoje výsledky a ověřovat jejich platnost s kolegy na ostatních podobných pracovištích. K tomuto účelu se začali scházet pracovníci na neformálních schůzkách většinou v Praze. V počátcích se scházeli odděleně odborníci tenzometrie a fotoelasticimetrie (zahrnující optické metody) skoro pravidelně v měsíčních intervalech. Vůdčími pracovníky, bez jejichž obětavosti by k takový setkáním nedocházelo, byl v tenzometrii pan docent Klaboch z SVÚSS a jeho spolupracovníci. Ve fotoelasticimetrii tuto funkci plnili hlavně Ing. M. Perla a Ing. J. Černošek z Hornického ústavu ČSAV. Od diskuze na těchto schůzkách pak již nebylo daleko k myšlence o pořádání pravidelných seminářů či konferencí 1x za rok v rámci celé republiky. Potřeba celorepublikových setkání byla dána skutečností, že celá řada špičkových pracovišť (Brno, Liberec, Ostrava a ze Slovenska např. Turčianské strojárne, ZŤS Dubnica, VŠ – Košice, Nitra, Žilina, Bratislava), potřebovala prezentovat a ověřovat výsledky svých prací.

Od roku 1963 až do roku 1969 byly pořádány odděleně semináře (konference) Fotoelasticimetrie a Tenzometrie. Seminář Fotoelasticimetrie z tohoto období se podařilo identifikovat. Údaje o tenzometrii se bohužel nepodařilo zjistit, jak je zřejmé v přehledu konferencí EAN, viz níže.

V roce 1970 se uskutečnila první společná konference fotoelasticimetrie a tenzometrie ve Starém Smokovci, která byla považována za 8. konferenci EAN. Všechny následující konference byly a stále jsou označovány jako konference EAN. Byla také přijata zásada, že každá pátá po sobě následující konference bude mezinárodní. Toto bylo dodrženo u konferencí č. 5, 10, 15, 20 a 25 (pořadatel Škoda Plzeň). Jsem velmi potěšen, že na tuto tradici navazuje pořádaná 45. konference v režii ZČU Plzeň.

Není nad věcí, když na závěr uvedu několik pracovníků, kteří se na pořádání konferencí a rozvoji oboru v nedávné minulosti podíleli. U optických metod nelze vynechat p. prof. Tesaře, doc. Javornického, M. Milbauera, J. Málka, M. Tydlačku, V. Szabó a další. V tenzometrii kromě doc. Klabocha namátkou jmenuji I. Wasgestiana, P. Jaroše, M. Ornu, A. Urbana, J. Šnebergera, S. Holého, M. Vlka a další.

Na závěr se omlouvám všem, jejichž jména nejsou uvedena, a přesto by do tohoto výčtu patřila. Způsobila to moje špatná paměť.

Seznam konferencí

Ing. Josef Vísner, CSc.

no photo