Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás přivítali na nových stránkách odborné skupiny Experimentální mechanika České společnosti pro mechaniku, které pro nás připravili kolegové z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Za tuto velice záslužnou práci jim děkuji. Experimentální mechanika již v bývalém Československu významně přispěla k rozvoji experimentálních metod a jejich aplikací při řešení spolehlivosti rotorů parních turbín, částí jaderných reaktorů, letadel, zbrojního průmyslu a v celé řadě dalších oblastí. Ne jinak je tomu i v nástupnické České a Slovenské republice. Rozvoj experimentálních metod a jejich aplikací při řešení stále složitějších problémů výzkumu a technické praxe v minulosti vedl k potřebě diskuse a výměny zkušeností. To vedlo k potřebě organizace odborných konferencí nejprve odděleně pro fotoelasticimetrii a tenzometrii a od roku 1970 v každoročně pořádané společné odborné konference Experimentální analýza napětí EAN, jak ukazuje historie těchto konferencí.

Na rozvoji experimentálních metod mechaniky a jejich aplikacích se v minulosti podílela a podílí i v současnosti řadu kolegyň a kolegů v České a Slovenské republice. Bohužel řada z nich již není mezi námi. Rychlý rozvoj počítačů vedl u některých kolegů k pesimistickému názoru na potřebu experimentálních metod. Nebylo tomu ani v oblasti mechaniky. Praxe však ukázala, že tyto metody mají i nadále opodstatnění a naopak v úzké vazbě na výpočetní techniku v oblasti instrumentace a možnosti experimentálních metod poskytovat vstupní data pro počítačové simulace a dávající možnost ověřování výsledků počítačového modelování, došlo ke vzniku prostředku zcela nové kvality pro řešení úkolů výzkumu i technické praxe.

Výbor odborné skupiny si velice váží dlouholeté spolupráce s kolegy ze Slovenské republiky, zejména s kolegy z Katedry aplikované mechaniky a strojního inženýrství Strojní fakulty Technické univerzity v Košicích. Výrazem této spolupráce je i to, že kolegové i po vzniku dvou samostatných států několikrát pořádali, naposledy v roce 2017, konference EAN.

Výbor odborné skupiny si velice váží rostoucího zájmu mladých kolegyň a kolegů o experimentální metody v oblasti mechaniky často ve vazbě na počítačové modelování. To se projevuje rostoucím podílem prezentací výsledků jejich výzkumu na konferencích EAN. Česká společnost pro mechaniku tento zájem podporuje, když každoročně poskytuje prostředky na odměnu nejlepších publikovaných výsledků mladých kolegyň a kolegů na konferencích EAN.

Za velice cenný přínos nových stránek považujeme možnost vyhledat v seznamu konferencí podle názvu nebo autora obsah příspěvku. To považuji za významné a přínosné zejména při hledání orientace výzkumu a zde již dosažených výsledků. Kolegové aktuálně pracují na digitalizaci starších dostupných ročníků.

Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, doufáme, že tyto stránky budou prospěšné při vaší práci. Dovolte, abychom vám jménem výboru odborné skupiny Experimentální mechanika popřáli hodně úspěchů ve vaší práci a k tomu dobré zdraví.